کد خبر:3602
پ
۱۳۹۹۰۹۰۳۱۵۲۱۳۹۹۷۱۲۱۶۶۹۳۳۴

یادداشت| کودتای سوم اسفند رضاخان و اجرای پروژه نفوذ نامرئیِ «چرچیل»

“همزمان با کودتای ۱۲۹۹، چرچیل که در آن موقع وزیر مستعمرات انگلستان بود پیشنهاد کرد که دولت وقت در امور ملل شرق و مخصوصاً ایران دخالت مستقیم نداشته اما به‌وسیله ایادی بومی خود و با نقاب وطن‌پرستی و حکومت ملی اهداف خود را دنبال کند.”

"همزمان با کودتای ۱۲۹۹، چرچیل که در آن موقع وزیر مستعمرات انگلستان بود پیشنهاد کرد که دولت وقت در امور ملل شرق و مخصوصاً ایران دخالت مستقیم نداشته اما به‌وسیله ایادی بومی خود و با نقاب وطن‌پرستی و حکومت ملی اهداف خود را دنبال کند."

فدراسیون صنعت نفت ایران