کد خبر:5327
پ
۱۴۰۰۱۱۰۴۱۰۱۳۱۵۵۸۸۲۴۶۰۳۳۹۴

مستمری مددجویان بهزیستی یک تا ۵ نفره در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی میزان افزایش مستمری مددجویان یک تا پنج نفره این سازمان را اعلام کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی میزان افزایش مستمری مددجویان یک تا پنج نفره این سازمان را اعلام کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران