کد خبر:11632
پ
۱۴۰۱۰۷۲۲۰۱۰۶۵۵۳۷۵۲۶۲۴۶۱۳۴

السودانی تشکیل کابینه خود را در کاخ دولت آغاز کرد

محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، ماموریت خود را برای تشکیل کابینه جدید عراق آغاز کرد.

محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، ماموریت خود را برای تشکیل کابینه جدید عراق آغاز کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران