کد خبر:9796
پ
۱۴۰۱۰۵۲۹۱۸۵۷۵۸۹۴۹۲۵۹۲۸۰۲۴

داستان ۱۶۵روز مبارزه در بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی

با گذشت بیش از ۱۶۵روز از آغاز اعتصاب غذای خلیل العواوده اسیر فلسطینی در بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی، پدر و همسر وی پس از ملاقات با خلیل از وخامت اوضاع جسمانی اش ابراز نگرانی می کنند.

با گذشت بیش از ۱۶۵روز از آغاز اعتصاب غذای خلیل العواوده اسیر فلسطینی در بازداشتگاه های رژیم صهیونیستی، پدر و همسر وی پس از ملاقات با خلیل از وخامت اوضاع جسمانی اش ابراز نگرانی می کنند.

فدراسیون صنعت نفت ایران