کد خبر:5930
پ
۱۴۰۰۰۶۰۲۱۲۴۲۲۱۲۶۱۲۳۴۶۶۶۹۴

شعب بانک ها و خدمات بانکی روز ۱۲ اردیبهشت فعال است

شعب همه بانک های کشور و سامانه های بین بانکی روز ۱۲ اردیبهشت فعال خواهد بود.

شعب همه بانک های کشور و سامانه های بین بانکی روز ۱۲ اردیبهشت فعال خواهد بود.

فدراسیون صنعت نفت ایران