کد خبر:11473
پ
۱۳۹۹۰۲۲۷۱۰۵۷۲۷۲۶۲۲۰۴۱۲۶۷۴

مدارس استان کردستان فردا تعطیل نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: فردا تمام مدارس سطح استان در سطح شهر و روستا دایر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: فردا تمام مدارس سطح استان در سطح شهر و روستا دایر است.

فدراسیون صنعت نفت ایران