کد خبر:10810
پ
۱۳۹۹۰۹۱۵۲۱۵۰۱۸۵۸۱۲۱۷۵۵۴۳۴

اتصال گمرک ایران به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

گمرک ایران با اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی اقدام می نماید.

گمرک ایران با اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند نسبت به ارائه خدمات الکترونیکی اقدام می نماید.

فدراسیون صنعت نفت ایران