کد خبر:5303
پ
۱۴۰۰۰۸۲۵۱۱۳۸۱۵۴۲۷۲۴۰۵۹۹۲۴

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اولویت اول سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت تسریع در حذف موانع و محدودیت های اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت:اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اولویت نخست سال ۱۴۰۱ سازمان است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت تسریع در حذف موانع و محدودیت های اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت:اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اولویت نخست سال ۱۴۰۱ سازمان است.

فدراسیون صنعت نفت ایران