کد خبر:3933
پ
۱۴۰۰۱۱۱۳۱۴۴۴۱۱۲۰۱۲۴۶۷۰۸۷۴

پرداخت ۴۷هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۴۶هزار و ۹۷۴میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در حمایت از مددجویان و کاهش فقر مطلق خانوارها پرداخت شد. – اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید حاجتی از پر..

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۴۶هزار و ۹۷۴میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در حمایت از مددجویان و کاهش فقر مطلق خانوارها پرداخت شد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید حاجتی از پرداخت ۴۶هزار و ۹۷۴میلیارد ریال در راستای سیاست‌های حمایتی دولت خدمتگزار و در اجرای ردیف‌های ۹، ۱۱، ۱۹، ۲۶، ۲۸، ۴۰ و ۴۱ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری برای کاهش فقر مطلق خانوارها، حمایت از مسکن محرومین، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از معلولین، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و تولید و اشتغال به حساب سازمان بهزیستی کشور و کیمته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

واریز ۲۳هزار و ۷۲۷میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کشور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح مبالغ واریزشده به حساب سازمان بهزیستی کشور در اجرای ردیف ۱۱ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری، اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت محترم از محرومین و خانواده‌های آسیب‌پذیر و در جهت بهبود شرایط خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین در راستای کاهش رفع فقر مطلق این خانواده‌ها ۵هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به حساب این سازمان واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی مراحل قبل در سال جاری، جمعاً ۲۹هزار و ۸۲۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال به این سازمان برای رفع فقر مطلق این خانوارها پرداخت شده است.

وی همچنین اضافه کرد: در اجرای بند ۲۶ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری نیز بابت مسکن محرومین ۱هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کشور واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل تا امروز و در سال جاری، ۷هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال به حساب این سازمان واریز شده است.

دکتر حاجتی اضافه کرد: در اجرای بند ۲۸ همین جدول نیز بابت تولید و اشتغال ۱۱۳ میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کل کشور واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی در مراحل قبلی در سال جاری، ۱هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب این سازمان واریز شده است.

همچنین درراستای اجرای بند ۴۱ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری درحمایت از زنان سرپرست خانوار نیز ۵۲۱ میلیارد ریال در این مرحله به این سازمان داده شده است که با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری، جمعاً ۱هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کل کشور پرداخت شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداختی‌های حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در اجرای بند ۴۰ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری ۵۲۱ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری، ۱هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال به این سازمان داده شده است.

دکتر امید حاجتی اضافه کرد: همچنین در اجرای بند ۱۱، هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای قانون حمایت از معلولین به سازمان بهزیستی پرداخت شد که با احتساب مبالغ واریزی در سال جاری، ۱۴هزار ۱۲۰ میلیارد ریال به این سازمان در جهت حمایت از معلولین پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به پرداختی‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اجرای ردیف ۱۹ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری به سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و سایر خدمات حمایتی برای مددجویان به حساب سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد که با جمع واریزی‌های گذشته در مجموع مبلغ ۶۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال به این سازمان پرداخت شده است تا جمع واریزی‌های پرداختی در این مرحله در مجموع به حساب این سازمان ۲۳هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال برسد تا سازمان بهزیستی کشور در راستای صحبت‌های ریاست محترم جمهور و حمایت دولت خدمتگزار از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق این خانوارها در آستانه سال جدید گام بردارد.

۲۳هزار و ۲۴۷میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای کاهش فقر مطلق خانوارهای آسیب‌پذیر پرداخت شد

امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها راجع به واریزی این مرحله به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز عنوان کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع خود ۲۳هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرد که این واریزی در راستای کاهش فقر مطلق و حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته، مسکن محرومین، تولید و اشتغال این خانوارها، کاهش آسیب‌های اجتماعی، پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و سایر خدمات حمایتی می‌باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزییات این مرحله از واریز و پرداختی‌های مراحل قبل به کمیته امداد خمینی(ره) عنوان کرد: در راستای اجرای ردیف ۱۱ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری کل کشور، ۶هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال به حساب این نهاد پرداخت شد که در مجموع در سال جاری ۶۳هزار و ۷۷۸ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال در جهت کاهش رفع مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای بند ۲۸ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری مربوط به تولید و اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ ۸۸۸ میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل در مجموع ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب این نهاد بابت تولید و اشتغال واریز شده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: برای کاهش آسیب اجتماعی نیز در راستای اجرای بند ۴۰ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری ۵۲۱ میلیارد ریال د راین مرحله به حساب این نهاد واریز شده است که با احتساب مبالغ واریزی قبل در مجموع در سال جاری مبلغ ۱هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال واریز شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حمایت دولت به مسکن محرومین اشاره و اضافه کرد: حمایت دولت محترم در راستای اجرای بند ۲۶ جدول مصارف قانون بودجه سال جاری مربوط به مسکن محرومین بوده است که ۶هزار میلیارد ریال به حساب کمیته امداد در این مرحله واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری و در مجموع ۲۵ هزارمیلیارد ریال به این نهاد پرداخت شده باشد.

وی در پایان عنوان کرد: برای اجرای ردیف ۱۵ جدول مصارف یادشده نیز ۹هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال برای حمایت پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها به کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مرحله پرداخت شد که در مجموع در سال جاری ۹۳هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال به حساب این نهاد و در جهت حمایت از مددجویان پرداخت شده است.

لازم به توضیح است اجرای ردیف‌های ۹، ۱۱، ۱۹، ۲۶، ۲۸، ۴۰ و ۴۱ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در جهت حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فقر مطلق خانوارها، حمایت از مسکن محرومین، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از معلولین، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و تولید و اشتغال کشور است.

انتهای پیام/+

فدراسیون صنعت نفت ایران