کد خبر:4201
پ
۱۴۰۰۰۹۰۶۱۹۰۴۱۰۷۱۸۲۴۱۴۷۴۲۴

اولیانوف: بن بستی در مذاکرات نیست

مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای وین تاکید کرد: بن بستی در مذاکرات وجود ندارد.

مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای وین تاکید کرد: بن بستی در مذاکرات وجود ندارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران