کد خبر:16193
پ
۱۴۰۱۱۲۲۴۲۱۱۲۲۷۱۳۸۲۷۲۴۶۷۱۴

دیدار نوروزی ایرانیان خارج از کشور با امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با ایرانیان مقیم خارج، در تهران دیدار کردند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با ایرانیان مقیم خارج، در تهران دیدار کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران