درباره فدراسیون

ماموریت

فراهم آوری زمینه های مناسب برای تعامل، تفاهم و هم افزایی اعضای فدراسیون صنعت نفت ایران با تکیه بر حفظ ارزش های اخلاقی و حرفه ای به منظور توسعه همه جانبه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حوزه صنعت نفت ایران

 

چشم انداز

فدراسیون صنعت نفت ایران مجموعه ای نواور و اثرگذار در عرصه مسایل و تنگناهای صنعت نفت ایران است.

 

راهبرد

  • بهره گیری از توان نیروی انسانی پویا ونوآور
  • ایجاد بستری مناسب به منظور همفکری و تبادل نظر
  • تحقیق و پایش جدیدترین روش ها و مدل های حل مساله
  • ایجاد فرهنگ مناسب نوآوری و خلاقیت در روند برنامه های توسعه ای
  • توسعه ارتباطات اجتماعی و رسانه ای