کد خبر:15440
پ
۱۴۰۱۱۲۰۱۱۷۲۰۱۰۵۷۷۲۷۰۹۹۸۲۴

اجتماع ضدایرانی در بروکسل با پرچم‌های تجزیه‌طلبان

پرچم تجزیه‌طلبان کرد و بلوچ و همچنین همجنس‌بازها در صف اول تجمع امروز اپوزیسیون در بروکسل در حرکت بود.

پرچم تجزیه‌طلبان کرد و بلوچ و همچنین همجنس‌بازها در صف اول تجمع امروز اپوزیسیون در بروکسل در حرکت بود.

فدراسیون صنعت نفت ایران