کد خبر:14357
پ
۱۳۹۹۱۱۲۱۱۲۰۸۲۲۳۲۱۲۲۲۰۰۳۰۴

تنوع اپوزیسیون هم کار براندازان را راه نینداخت

محسن ردادی پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی می‌گوید تنوع اپوزیسیون و ظهور تدریجی آن‌ها هم نتوانست مردم را به خیابان‌ها بیاورد و علیه نظام بشوراند.

محسن ردادی پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی می‌گوید تنوع اپوزیسیون و ظهور تدریجی آن‌ها هم نتوانست مردم را به خیابان‌ها بیاورد و علیه نظام بشوراند.

فدراسیون صنعت نفت ایران