کد خبر:18116
پ
۱۳۹۷۰۶۲۰۱۶۳۰۲۸۱۵۹۱۵۳۲۳۶۰۴

رستمی: آموزش دانشجویان فعال انقلابی در غالب طرح حامیم

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به آسیب های تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه‌ها در دوره شیوع بیماری کرونا گفت: در این مدت ۷۰ کانون فرهنگی دانشجویی از ۱۳۰ کانون و ۸۰۰ نماز جماعت از سه هزار نماز جماعت تعطیل شدند.

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به آسیب های تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه‌ها در دوره شیوع بیماری کرونا گفت: در این مدت ۷۰ کانون فرهنگی دانشجویی از ۱۳۰ کانون و ۸۰۰ نماز جماعت از سه هزار نماز جماعت تعطیل شدند.

فدراسیون صنعت نفت ایران