کد خبر:11152
پ
۱۳۹۷۰۸۱۱۱۵۴۱۱۰۵۹۰۱۵۸۰۰۷۲۴

مخمصه رسانه سعودی بین براندازها و پلیس انگلیس

رسانه سعودی در مخمصه‌ای بین دفاع از اقدام پلیس لندن و براندازان خارجی مستأصل مانده است.

رسانه سعودی در مخمصه‌ای بین دفاع از اقدام پلیس لندن و براندازان خارجی مستأصل مانده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران