کد خبر:11542
پ
۱۴۰۱۰۷۲۰۱۸۵۰۴۲۲۰۲۲۶۲۴۰۸۴۴

گزارش تسنیم از وضعیت خیابان های تهران/ تیغ کُند ضدانقلاب برای به خیابان آوردن مردم

تجمعات امروز تهران علی رغم تلاش زیاد ضدانقلاب، با تعداد حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر (برای هر نقطه) در برخی مناطق محدود شکل گرفت و با همراهی مردم مواجه نشد.

تجمعات امروز تهران علی رغم تلاش زیاد ضدانقلاب، با تعداد حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر (برای هر نقطه) در برخی مناطق محدود شکل گرفت و با همراهی مردم مواجه نشد.

فدراسیون صنعت نفت ایران