کد خبر:4446
پ
۱۳۹۷۱۱۲۲۱۲۰۷۵۰۶۲۴۱۶۶۱۳۲۰۴

یادداشت| تمهیدی بر نظریه قدرت انقلاب اسلامی

“قدرت ایمانی موجب می شود، ملت و سردمداران هر کشور تهدید را در اندازه واقعی خود ببینند، ظرفیت ها و استعدادهای خود را هم واقعی ببینند، و بر آن اساس امکانات خود را تامین کنند.”

"قدرت ایمانی موجب می شود، ملت و سردمداران هر کشور تهدید را در اندازه واقعی خود ببینند، ظرفیت ها و استعدادهای خود را هم واقعی ببینند، و بر آن اساس امکانات خود را تامین کنند."

فدراسیون صنعت نفت ایران