منشور اخلاقی

اعضای فدراسیون صنعت نفت ایران می بایست با رعایت و پایبندی به موارد زیر برای ارزش دادن به اصول اخلاقی  تلاش کنند:

 

– صادق بودن و عادلانه و بی طرف تصمیم گرفتن و انجام وظایف خود به خلوص نیت

– تلاش برای ارتقا اصول حرفه ای

– به کار گیری دانش و تجربه خود برای ارتقای شرایط جامعه و ایجاد رفاه برای عموم مردم.

– دستیابی به این امور مهم تنها از طریق اجرای موارد زیر حاصل می‌گردد:

– ارزش نهادن به ایمنی، سلامت و رفاه عموم جامعه و حفظ محیط زیست در وظایف حرفه‌ای خود و مطلع ساخت همکاران، مشتریان و کارفرمایان خود از مواردی که باعث به خطر انداختن ایمنی، سلامت و رفاه جامعه فعلی ویا نسل آینده می‌شود.

– مسئولیت پذیری در وظایف محوله به آنان، انتقاد پذیری و انتقاد سازنده از دیگران؛

– برخورد حرفه‌ای با مشتریان و کارفرمایان و جلوگیری از ایجاد تضاد منافع، تضییع حقوق دیگران و …

– برخورد منصفانه با کارمندان خود و تشخیص نقاط قوت خاص هر فرد و تمیز مشارکت افراد در انجام وظایف محوله؛

– ارائه خدمات تخصصی تنها در حوزه تخصصی خود

– کسب اعتبار حرفه‌ای در زمینه تخصصی خود تنها از طریق خدمات تخصصی

– توسعه حرفه‌ای خود و سازمان خود در طول حرفه خود و ایجاد شرایط مناسب جهت نوسعه حرفه‌ای افراد تحت نظر و کارمندان خود

– برخورد شدید با هرگونه آزار و اذیت در محل کار

– برخورد منصفانه و عادلانه، پسندیده و محترمانه با مشتریان، کارمندان، کارفرمایان و غیره.