همکاری با ما

عضویت در فدراسیون

 

کلیه اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این فدراسیون درآیند:

۱تابعیت ایران؛
۲فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی
۳قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان فدراسیون؛
۴پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب؛
۵شرط داشتن کارت معتبر یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برا ی عضویت.

عضویت در فدراسیون

حق عضویت ورودی: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
حق عضویت سالیانه: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اعضای فدراسیون می بایست به صورت سالانه حق عضویت  خود را واریز نمایند.

* لطفا برروی فیش واریزی در قسمت پرداخت کننده از درج نام افراد متفرقه خودداری و فقط نام انجمن بصورت کامل نوشته شود

* عضویت در ابتدای هر سال انجام می گردد و تا پایان همان سال معتبر می باشد.