کد خبر:902
پ
۶۵۴__۵۸۵x599_dr-salam-maj
تلخندک

معاون روحانی

فدراسیون صنعت نفت ایران