کد خبر:3581
پ
توسعه تفاهم اجتماعی

توسعه تفاهم اجتماعی

بیش از پیش به تفاوت‌های ویژه این دوران با سایر ادوار تاریخی روبه رو می‌شویم. سرعت تغییرات در مرز سرعت نور، آهنگ عظیمی را در هماهنگی طلب می‌کند. اگر مرزهای هماهنگی در گذشته ابعاد «رفتاری» را در بر می‌گرفت، در این دوران مرزهای «اندیشه» و « انگیزه » انسان‌ها را نیز طلب می‌کند. آهنگ نوین […]

بیش از پیش به تفاوت‌های ویژه این دوران با سایر ادوار تاریخی روبه رو می‌شویم. سرعت تغییرات در مرز سرعت نور، آهنگ عظیمی را در هماهنگی طلب می‌کند. اگر مرزهای هماهنگی در گذشته ابعاد «رفتاری» را در بر می‌گرفت، در این دوران مرزهای «اندیشه» و « انگیزه » انسان‌ها را نیز طلب می‌کند. آهنگ نوین هماهنگی در اندیشه به صورت نامرئی با فزونی ارتباطات در فراز است. مفاهمه‌ی آدمیان در قالب‌های پیشین به ناهنجاری روزافزون مبدل می‌شود. آن‌چه در خانه، سازمان، حکومت، نظام‌های فراملی، بین‌المللی و جهانی، مساله‌ی روز شده است «توسعه تفاهم اجتماعی» در مقیاس جدید و به صورت همه جانبه و فراگیر است.

جریان سرگشتگی و آشفتگی روحی و روانی انسان‌ها که برخاسته از الگوهای ناهماهنگ با فطرت انسان در تنظیمات حیات بشری است، بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان را به تامل واداشته و زمینه پیدایش نظرات تازه‌ای پیرامون ضرورت تغییرات عاجل در ساختار و زیربنای فکری و ایدئولوژیک تمدن و توسعه از نوع غربی و تحول بنیانی در نظم انسانی را فراهم آورده است. ظهور انقلاب اسلامی در ایران و گسترش امواج آن در جهان هرچند در درون جامعه‌ی ما میوه‌ی مورد انتظار را هنوز به بار نداده است، لیکن توسعه معنویت در پیوند با بازسازی اعتقادی و تجربه‌های نوین دینی در بین انسان‌ها، مسیر جریان یکپارچه شدن روند مادی کردن دنیا را دگرگون کرده است. تفاهم بین انسان‌ها امروز بنیان عمیق‌تری را جستجو می‌کند، گویی که عمق وجود انسان‌ها مخاطب قرار گرفته است.  توسعه تفاهم انسان‌ها در گرو توسعه مفاهیم موجود و ایجاد مفاهیم نوین است. جهان امروز در انتظار مدنیت متعالی به سر می‌برد. در چنین مدنیتی نمی‌توان هم‌چون گذشته « خرد ابزار گرا»، «علوم فایده گرا» و «فناوری اقندارگرا»ی جهان مادی را پایه قرار داد، بلکه تکامل‌گرایی بر پایه‌ی بنیان‌های ادیان توحیدی ابراهیمی (ع) از طریق راهبرد « توسعه تفاهم دینی» ایجاد می‌شود. این راهبرد دربردارنده رویارویی با بی‌عدالتی و حق ناباوری است و پیش‌نیاز آن دوری گرفتن از روحیه‌ی تفرعن، کبر و اخلاق ناهنجار مادی است که به طور پیوسته می‌باید تقویت شود.

مجموعه مقاله‌ها و مطالبی که پیش رو دارید در طول سالهای ۷۸ و ۷۹ در مجله تدبیر به عنوان سرمقاله و یا در اجلاس ‌های علمی ارائه و انتشار یافته است. سبب انتشار یک‌پارچه آن‌ها هم‌چون گذشته به درخواست و تاکیدی بوده است که دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، برخی مدیران اجرایی و همکاران می‌نمودند. با توجه به این‌که برخی مقالات و مطالب این مجموعه قبلا منتشر شده‌اند، سعی شد با پیکربندی و تنظیمی مفهومی در چهار بخش «توسعه تفاهم اجتماعی »، «چالش‌های درونی»، «جهانی شدن» و«توسعه و آینده‌نگری» ارائه شود.

 

جهت تهیه کتاب می‌توانید با شماره  ۸۸۹۹۷۹۳۴-۰۲۱  داخلی  ۱۷۱ تماس بگیرید.

فدراسیون صنعت نفت ایران