توسعه تفاهم اجتماعی

توسعه تفاهم اجتماعی

بیش از پیش به تفاوت‌های ویژه این دوران با سایر ادوار تاریخی روبه رو می‌شویم. سرعت تغییرات در مرز سرعت نور، آهنگ عظیمی را در هماهنگی طلب می‌کند. اگر مرزهای ...
تعامل

تعامل سازنده با جهان

اقتصاد در هم تنیده جهانی نیازمند تجارت و همکاری بین کشورها و قاره‌‌ها است. دادوستد بیشتر، از منازعات درون و بین کشورها می‌کاهد و به افزایش ضریب امنیت جوامع و ...