کد خبر:15424
پ
۱۴۰۱۱۱۳۰۱۵۰۸۳۲۱۰۲۷۰۹۲۵۷۴

جیوه قرمز در چرخ خیاطی قدیمی! شایعه یا واقعیت؟

شایعه وجود جیوه قرمز در چرخ خیاطی قدیمی چند روزی است که ترند شده و همه جا سخن از این شایعه است.

شایعه وجود جیوه قرمز در چرخ خیاطی قدیمی چند روزی است که ترند شده و همه جا سخن از این شایعه است.

فدراسیون صنعت نفت ایران