کد خبر:11586
پ
۱۴۰۱۰۵۰۳۱۶۲۱۰۵۵۰۲۲۵۷۳۴۸۰۴

"محمد الشیاع السودانی" مأمور تشکیل دولت جدید عراق شد

“محمد الشیاع السودانی” نامزد چارچوب هماهنگی احزاب و جریان‌های شیعی عراق (بجز جریان الصدر) مأمور به تشکیل دولت جدید در این کشور شد.

"محمد الشیاع السودانی" نامزد چارچوب هماهنگی احزاب و جریان‌های شیعی عراق (بجز جریان الصدر) مأمور به تشکیل دولت جدید در این کشور شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران